امروز ه باید شعار امام حسین(ع)درگودال قتلگاه یک منشور جهانی شود

امام جمعه موقت کلات گفت: امروز باید در جامعه هدف امام حسین (ع) از قیام برای مردم تبیین شود

جوانان عزیز و همه عزاداران باید در کنار عزاداری و شور حسینی شعور حسینی داشته باشند.

امام جمعه کلات :امروز در ایران مراسم شیرخوارگان علی اصغر امام حسین برگزار شد والحمد ا... بسیار با شکوه وبا عظمت بود دشمنان ما از این حرکت نارحت شدن واز این همایش بمبهای خطر ناک یاد می کنند